en préparation
-
Les Arméniens dans le front russo-ottoman 1914- mai1918
-

http://www.greatwardifferent.com/Great_War/Russian_Advance/Asie_01.htm

http://www.greatwardifferent.com/Great_War/Russian_Advance/Armenie_01.htm

-
  • Հարությունյան, Ա. Հ., Կովկասյան բանակի կողմից 1914-1917 թթ. նվաճված շրջաններում ցարիզմի վարած քաղաքականության մասին. , On Tsar's Policy in Areas Conquered by the Caucasian Army during 1914-1917 Պատմաբանասիրական հանդես, 1968 № 1 . pp. 39-52.
-
-
-
à compléter
-
-