--
en préparation
-
L'Arménie et le Califat arabe
-
= Աբրահամյան, Ա. Գ. and Շահինյան, Ա. Ն. (1975) Արծվանիկի հայերեն նորահայտ ծածկագիրը և նրա վերծանությունը. Պատմաբանասիրական հանդես, № 3 . pp. 113-125 . Newly Found Armenian Cryptography of Artsvanik and Its Decipherment . http://hpj.asj-oa.am/2264/

= Վիրաբյան, Ս. Ա. (1975) Միջնադարյան Հայաստանի ջրաշինարարության և ջրօգտագործման պատմությունից. Պատմաբանասիրական հանդես, № 1 . pp. 145-157  From the History of Melioration Construction and Water Use in Mediaeval Armenia   http://hpj.asj-oa.am/2203/


= Յուզբաշյան, Կ. Ն. (1975) «Բագրատունյաց շրջանի» Հայաստանը՝ միջազգային իրավունքի տեսանկյունից. Պատմաբանասիրական հանդես, № 1 . pp. 33-53.  Armenia in the „Bagratouny Period“ from the Standpoint of International Law  http://hpj.asj-oa.am/2194/

= Տեր-Ղևոնդյան, Ա. Ն. (1974) Հայ նախարարների հողատիրական իրավունքները VII—IX դարերում ըստ խալիֆայության պայմանագրերի. Պատմաբանասիրական հանդես, № 4 . pp. 20-34.  The Landowning Rights of Armenian "Nakharars" during the 7th—9th Centuries as Stipulated in the Treaties of the Caliphate   http://hpj.asj-oa.am/2155/


= Մուշեղյան, Խ. Ա. (1973) Աբբասյան դրամների թողարկումը խալիֆաթի «Արմեինիա» նահանգում VIII—X դարերում. Պատմաբանասիրական հանդես, № 4 . pp. 143-156. les monnaies abassides frappées en Arménie : http://hpj.asj-oa.am/2042/

=  Жамкочян, А. С. (1973) Город Самарра по материалам мешхедской рукописи. Պատմաբանասիրական հանդես, № 2 . pp. 275-294     The City of Samara According to the Material of Meshkhet Manuscript   http://hpj.asj-oa.am/1978/

= Жамкочян, А. С. (1973) Город Самарра по материалам мешхедской рукописи. Պատմաբանասիրական հանդես, № 2 . pp. 275-294     The City of Samara According to the Material of Meshkhet Manuscript   http://hpj.asj-oa.am/1978/ . Ibn_al-Faqih, écrivain perse écrivant en arabe - Samarra

= Տեր-Ղևոնդյան, Ա. Ն. (1973) Ագաթանգեղոսի արաբական խմբագրության նորահայտ ամբողջական բնագիրը. Պատմաբանասիրական հանդես, №1 . pp. 209-237.   The Newly-found Complete Text of the Arab Version of Agatanghelos    http://hpj.asj-oa.am/1933/

= Վարդանյան, Վ. Մ. (1973) «Պատմութիւն տանն Արծրունեաց» երկում հիշատակված մի քանի տեղանունների մասին. Պատմաբանասիրական հանդես, № 1 . pp. 111-122.  Number of Place Names Mentioned in the Writing „History of the Artsrouny Dynasty“    http://hpj.asj-oa.am/1927/

= Բդոյան, Վ. Հ. (1971) Պոնտոսի հայերի վարող գործիքները. Պատմաբանասիրական հանդես, № 4 . pp. 197-205.   The Tilling Tools of Pontiac Armenians   http://hpj.asj-oa.am/1742/

= Իսկանյան, Վ. Կ. (1971) Հայ-բյուզանդական հարաբերությունները VII դարում՝ արաբական առաջին արշավանքների ժամանակ. Պատմաբանասիրական հանդես, № 4 . pp. 61-80.     Armeno-Byzantine Relations in the 7th Century During the First Arab Invasions . http://hpj.asj-oa.am/1733/

= Առաքելյան, Բ. Ն. (1971) Հայկական պետականության վերականգնումը IX դարի վերջերին. Պատմաբանասիրական հանդես, № 4 . pp. 27-40.  The Restoration of Armenian Statehood at the Close of the Ninth Century (à l'époque du Califat arabe)  http://hpj.asj-oa.am/1731/

= Жамкочян, А. С. (1971) Харадж Хорасана по материалам мешхедской рукописи Ибн Ал-Факиха «Ахбар Ал-Булдан». Պատմաբանասիրական հանդես, № 3 . pp. 174-182.  Kharaj in Khorassan in the Light of the Meshkhet Manuscript of Ibn Al-Fakih: „Akhbar Al-Bouldan  http://hpj.asj-oa.am/1704/

= Տեր-Ղևոնդյան, Ա. Ն. (1971) Զաքարիայի և Իվանեի արաբատառ արձանագրությունը Անբերդում. Պատմաբանասիրական հանդես, № 1 . pp. 185-187.  Zakaria and Ivane's Inscription in Arabic from Anberd     http://hpj.asj-oa.am/1616/ - Anberd

=  Չուգասզյան, Բ. Լ. (1970) Պարսկերենում արաբերենից փոխառյալ բառերի հայատառ միջնադարյան մի բառարան. Պատմաբանասիրական հանդես, № 3 . pp. 149-184.  Un dictionnaire médiéval perse-arabe en caractères arméniens    http://hpj.asj-oa.am/1534/

= Մկրտչյան, Ն. Ա. (1970) Մի քանի հին սեմական բառեր հայերենում. Պատմաբանասիրական հանդես, № 2 . pp. 241-251.  Some Old Semitic Words in Armenian    http://hpj.asj-oa.am/1505/ 

= Ինճիկյան, Ա. Մ. (1968) «Աբու Լալա Մահարի» պոեմի նախնական տարբերակը. Պատմաբանասիրական հանդես, № 4 . pp. 111-124. Les différentes versions du po`eme "Abou Lalla Mahari" .  http://hpj.asj-oa.am/1280/

= Տեր-Ղևոնդյան, Ա. Ն. (1965) «Արա և Շամիրամ» առասպելի մի արձագանքը արաբ պատմիչ Մասուդու մոտ. Պատմաբանասիրական հանդես, № 4 . pp. 249-253 Ara le Bel, roi d'Arménie et Chamirame (Sémiramis de Babylone) selon l'historien arabe Massoudi.
http://hpj.asj-oa.am/862/


= Մելիք-Բախշյան, Ս. Տ. (1964) Դիտողություններ արաբների՝ Հայաստան կատարած առաջին արշավանքների մասին. Պատմաբանասիրական հանդես, № 3 . pp. 79-90. Remarques a propos de la 1ere invasion arabe de l'Armenie . http://hpj.asj-oa.am/664/

= Տեր-Ղևոնդյան, Ա. Ն. (1964) «Հայոց իշխանը»-ը արաբական տիրապետության ժամանակաշրջանում. Պատմաբանասիրական հանդես, № 2 . pp. 121-134. "The Armenian Ishkhan (Prince)" under Arab Rule   http://hpj.asj-oa.am/626/

= Տեր-Ղևոնդյան, Ա. (1962) Դիտողություններ «Ոստիկան» բառի մասին. Պատմաբանասիրական հանդես, № 4 . pp. 243-248 Remarks on the Word "Vostican"   http://hpj.asj-oa.am/1566/

= Թոփուզյան, Հ. (1960) Յակուտ էլ-Ռումի, Աշխարհագրական բառարան, հատորներ 1-5։. Պատմաբանասիրական հանդես, 1960, 3 . pp. 209-212. Yakout el Roumi . http://hpj.asj-oa.am/230/

-
- Հակոբյան, Ն. (1975) Միջնադարյան Հայաստանի մատանիները. Պատմաբանասիրական հանդես, № 1 . pp. 221-230.  Rings in Mediaeval Armenia      http://hpj.asj-oa.am/2213/

- Գրիգորյան , Գ. Ա. (1974) Հայ էպոսագիտության պատմությունից. Պատմաբանասիրական հանդես, № 2 . pp. 31-46.   From the History of Armenian Epos Studies  http://hpj.asj-oa.am/2091/

- Հարությունյան, Ս. and Սահակյան, Ա. (1973) «Սասնա ծռեր» ժողովրդական վեպի նորահայտ պատումները. Պատմաբանասիրական հանդես, № 3 . pp. 224-233.  Newly Found Variants of the Folk Epos „Sasna Tsrer“  http://hpj.asj-oa.am/2014/
-

-
-
  • - Google.Livres : - Arméniens -
    - Google.Books : Armenians - Armenians -
    - Google.hy : Հայերը - - Հայերը
  • - Google.ru. : Армянская - Trad.Ru > Fr - Trad.Ru > Fr Армянская - Trad.Ru > Fr
  • - Google.ru.Блоги : Армянская - Trad.Ru > Fr - Trad.Ru > Fr – Армянская - Trad.Ru > Fr
-
- Wikpedia : Portails "Arménie" : FRA - ENG - ESP - HAY - RUS - ARB – List of Armenians : FRA - ENG - HAY
-
Portails généraux Wikipedia de différentes thématiques : Wikipedia.fr - Wikipedia.en - Wikipedia.hy
-

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я І Ї Ў
а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я і ї ў
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ւ Փ Ք Օ Ֆ
ա բ գ դ ե զ է ը թ ժ ի լ խ ծ կ հ ձ ղ ճ մ յ ն շ ո չ պ ջ ռ ս վ տ ր ց ւ փ ք օ և
à compléter
--