International

InternationalА. С. ПУШКИН И А. М. ХУДОБАШЕВ, Дж. С. Фаньян
Ա.Ս. ՊՈՒՇԿԻՆ և ԽՈՒԴԱԲԱՇՅԱՆ
(1820-23 à l'occasion de l'exil du grand poète russe en Moldavie)
Պատմա-Բանասիրական Հանդես, 1978-III, pp194-206, Dj. S. Fanian (Kichinev, Moldavie)

Bibliographical Research and Page Setup : Nil V. Agopoff (Paris
) -


стр.206
Պատմա-Բանասիրական Հանդես, 1978-III, pp194-206,