-

ՊԲՀ - 1976-IV . pp. 203-212
Սվազյան, Հ. Ս. (1976) Ճեները և «Ճենաց աշխարհը» ըստ հայկական աղբյուրների.

- Pr Sevazian -
-
p.203 - p.204 - p.205 - p.206 - p.207 - p.208 - p.209 - p.210 - p.211 - p.212
-
en préparation
-
Les "Djèns" et le "Djènats Achkharh" (le Monde des Djèns) dans les sources arméniennes (V-XIII siècles)
-

Movsès Khorenatsi
L'Arménie présente dans la carte du jésuite
Athanasius Kircher  (1601-1680)


-
-

Page 204
-

Références bibliographiques

- 4/ «Մովսիսի Խորենացւոյ Պատմութիւն Հայոց», Տվփղիս, 1913, գիրք Բ, #. ՉԱ/ՁԱ ? ) էջ 221-223։ - Moïse de Khorène
- 5/
«Սերէոսի եպիսկոպոսի Պատմութիւն», Երևան, 1939, #. Գ։ Այս գլխի հեղինակի վերաբերյալ հայ պատմագրության մեջ հայտնվել են բազմաթիվ իրարամերժ կարծիքներ, որոնցից վերջինր պատկանում է Գ. Աբգարյանին, ըստ որի հիշյալ գլխի, հեղինակը Ադաթանգեղոսն է (տե՛ս Գ. Վ. Աբգարյան, «Սեբեոսի պատմությունը» և Անանունի առեղծվածը, Երևան, 1965, էջ 77, 80, 84-86)։ Եթե այդպես է, ապա ճեների - ու Մամիկոնյանների մասին հաղորդման .առաջնությունը պատկանում է Ագաթանգեղոսին։ - Sébéos - Agathange - Գևորգ Վահագնի (Վարագի) Աբգարյան (1920-98)
- 6/
Հովհան Մամիկոնյան, Պատմութիւն Տարօնոյ, Երևան, 1941, էջ 67։ - John Mamikonean
- 7/
«Սերէոսի եպիսկոպոսի Պատմութիւն», էջ 12։ - Sébéos -


Վահագնի Աբգարյան
(1920-98)
-

-
Lecture des paragraphes par page et début d'annotations par paragraphe (I, II, III, IV, V, VI, etc.)
Corrections prévues des textes transcrits
-
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ւ Փ Ք Օ Ֆ -
ա բ գ դ ե զ է ը թ ժ ի լ խ ծ կ հ ձ ղ ճ մ յ ն շ ո չ պ ջ ռ ս վ տ ր ց ւ փ ք օ և ֆ
։ « » *
А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я І Ї Ў
а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я і ї ў
-
I
Արդ՝ թէպէտ և ոչ տայ Շապուհ ղՄամգոնն ի ձեռս տեառն իւրոյ, այլ և
.ոչ յԱրեաց երկրին թողու, բայց ամենայն աղխիւն իւրով առաքէ զնա իբրև
ղւվտարանդի առ գործակալս իւր որ ի Հայս։ Եւ յղէ առ թագաւորն ճենաց՝ ասե-
լով, թէ «Մի թուեսցի քեզ դժուար, զի ի ձեռս քո ոչ կարացի տալ ղՄամգոն,
վասն զի երդուեալ էր նմա հօրն իմոյ ի լոյսն արեգական, այլ վասն անխռով
զքեզ առնելոյ՝ հալածեցի զնա յաշխարհէս իմմէ յեզր երկրի և ի մուտս արևոլ,
որ հաւասար է նմա մահու, և արդ մի' լիցի պատերազմ ընդ ի и և ընդ քեզ»։
Եւ զի քան զամենայն բնակեալս ի վերայ երեսաց երկրի խաղաղասէր ասեն
զոլ զազգն ճենաց՝ յանձն առնու առնել զհաշտութիւն, ուստի յայտ իսկ է,
եթէ են արդարև խաղաղասէր և կենսասէր ազգն ճենաց։
 
II
Սքանչելի է և աշխարհն առատութեամբ ամենայն պտղոց, և գեղեցիկ
բուսովք զարդարեալ, քրքմաւէտ և սիրամարգաշատ և բազմամետաքս, ան-
բաւութիւն յամուրաց և հրեշից, և որ էշայծեմունսդ անունանեն. ուր հասա-
րակաց կերակուր ասեն զառ մեզ պատուական և սակաւուց ճաշակելիս՝ զփա-
սեան և զպոր, և այլք այսպիսիք։ Այլ զականց և զմարդարտաց ոչ ասեն գի-
տել զհամար մեծամեծացն, իսկ պատուականքս առ մեղ զդեստոլց և սակա-
ւուց ագանելիք՝ հասարակաց նոցա է զգեստ։ Եւ այս յաղագս աշխարհին
ճենաց» (*4)։
 
III
Խորենացոլ այս պատմությունը (այնպիսի տարբերություններով, որոնք
չեն խանգարում խնդրառու հարցի ուսումնասիրությանը) զետեղված է Սե-
բ հո սի «Պատմության)) մեջ։ (*5)
 
IV
ճեների և նրանց թագավորի մասին մի հետաքրքիր մանրամասնություն
է պարունակում ((Պատմութիւն Տարօնոյ» աշխատությունը, որի համաձայն
Արտ ավան ի սպանության համար Սասանյանների դեմ վրեժխնդր ական պա-
տերազմի ելած Խոսրով հայոց թագավորի և պարսից Արտաշիր թագավորի
միջև հաշտարար միջնորդի դերում հանդես է դալիս ճենաց թագավորը.
•((Սաստկացաւ մարտ պատերազմին ի վերայ պարսից, և զալրացալ արքայն
Հայոց և սկսաւ ապականել զերկիրն պարսից ամս ժ և հիմն ի վեր ջանայր
առնել սպանմամբ և գերութեամբ։ Եւ եղև միջնորդ արքայն ճենաց և ոչ կա -
•րաց գրաւել զսիրտ նոցա ի հաշտութիւն»։(*6) Ի դեպ, Սեբեոսի кгՊատմությանЯ
Я" գլխում ևս հիշատակվում է մի մարդ «որ եկեալ էր հրեշտակութեամբ ի ճե-
նաց թագաւորէն առ արքայն Խոսրով»։(*7)
 
V
Ավելի ուշ շրջանի վերաբերյալ ճեների մասին հետաքրքիր տեղեկություն-
ներ է հաղորդում VIII դարի պատմիչ Ղնոնդը։ Խորենացոլ նման նա ևս մի
ամբողջ գլուխ (ԺԱ) է հատկացրել այդ ցեղի պատմությանը. Վլիթ ամիրայի
 
-
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ւ Փ Ք Օ Ֆ -
ա բ գ դ ե զ է ը թ ժ ի լ խ ծ կ հ ձ ղ ճ մ յ ն շ ո չ պ ջ ռ ս վ տ ր ց ւ փ ք օ և ֆ
։ « » *
А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я І Ї Ў
а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я і ї ў
Recherches iconographiques et présentation_:
Nil Agopoff
-
à compléter

- Pr Sevazian - p.203 - p.204 - p.205 - p.206 - p.207 - p.208 - p.209 - p.210 - p.211 - p.212

-
-