-

-
en préparation
-
ՊԲՀ - 1976-IV . pp. 203-212
Սվազյան, Հ. Ս. (1976) Ճեները և «Ճենաց աշխարհը» ըստ հայկական աղբյուրների.

Biographie de l'auteur de cet article, l' historien Henrik S. Sevazian : Հենրիկ Սուրենի Սվազյան
Lecture et annotation des pages prévues pour conférence ou traduction ultérieures
-
Les "Djèns" et le "Djènats Achkharh" (le Monde des Djèns) dans les sources arméniennes (V-XIII siècles)
-
Pr Sevazian - p.203 - p.204 - p.205 - p.206 - p.207 - p.208 - p.209 - p.210 - p.211 - p.212
-
-

Page 209
-

Références bibliographiques

- 34/ Սեբեոս, Էջ 13։ - Sébéos -
- 35/ В. В. Бартольд, Сочинения, т. I I, ч. I I, М., 1964, Էջ 322։ Մավերաննահր բառացի նշանակում է «գետից այն կողմ» (տես նշվ. աշխ., հատ. I I , մասն I , Էջ 118)։ - В. В. Бартольд (1869-1930) - Vassili Vladimirovitch Bartold -
- 36/ Հելլենիստական ժամանակաշրջանում այն Բակտրիական թագավորության մի մասն էր՝ (տե՛ս В. В. Бартольд, Сочинения, т. II, ч. I I, Էջ 322)։ - В. В. Бартольд (1869-1930) - Vassili Vladimirovitch Bartold -
- 37/ Ղևոնդի մոտ նույն ժամանակաշրջանն է և նոյն ամիրան, բայց արշավանքները գլխավորում է Մահմեդը։ - Ghévond -
- 38/ В. В. Бартольд, Сочинения, т . II , ч. I, Էջ 118։ - В. В. Бартольд (1869-1930) - Vassili Vladimirovitch Bartold -
- 39/ В. В. Бартольд, Сочинения, Т. I, Էջ 216։ Կրկին մի զուգահեռ Ղևոնդի հաղորդած Մահմեդի ու ճենաց թագավորի մասին առասպելախառն զրույցի։ - Ghévond - В. В. Бартольд, Сочинения, т. II, ч. II, Էջ 326։ - - В. В. Бартольд (1869-1930) - Vassili Vladimirovitch Bartold -
- 41/ Խորենացի, էջ 222։ - Moïse de Khorène -
- 42/ «Մովսես Խորենացու հայկական պատմություն», աշխարհաբար թարգմանեց ե լուսաբանեց Խորեն ծայրագոյն վարդապետ Ստեփանե, Ս. Պետերբուրգ, 1889, էջ 212, ծան. 480։ - Moïse de Khorène


Vassili Vladimirovitch Bartold
-

-
Lecture des paragraphes par page et début d'annotations par paragraphe (I, II, III, IV, V, VI, etc.)
Corrections prévues des textes transcrits
-
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ւ Փ Ք Օ Ֆ -
ա բ գ դ ե զ է ը թ ժ ի լ խ ծ կ հ ձ ղ ճ մ յ ն շ ո չ պ ջ ռ ս վ տ ր ց ւ փ ք օ և ֆ
։ « » *
А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я І Ї Ў
а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я і ї ў
-
I

Խորսսանում գտնվող սահմանային քաղաք Բահլ Շահաստանում։(*34) Հազիվ թև
եղբայրները կարողանա յին Բահլ հասնել այնպիսի հեռավոր տարածությու-
նից, որպիսին ներկա յանում է մեզ Պատկանյանի (Patkanian) տեղագրած երկիրը։
Khorassan
Bahl Chahasdan
II
Ամփոփելով մեր միտքը, կարծում ենք, որ ճեների երկիրը տարածված
է եղել Ամու-Դարյա յի և Սիր-Դարյա յի միջև տեղավորված տարածության^
այն մասում, որը հետագայում արաբներից նվաճվելուց հետո, նրանց կող-
մից կոչվեց Մավերաննահր
Հ
Սամարղան
գ կենտրոնով։(*35) Այգ երկիրը կազմում
էր շատ աղբյուրներից, այգ թվում նաև հայկական աղբյուրներից հայտնի
Թուրքեստան ի
ճ
Կասպից ծովից արևելք ընկած այգ լայնածավալ տավ։աս-
տանն երի մի մասը (*36)

Amou-Daria . Syr-Daria

mawarannahr

 Samarkand

III
Միջին Ասիայի պատմության խոշորագույն մասնագետ, ակագէ վ* Վ.+.
Բարտոլդ
ը Թուրքեստանի ու, մասնավորապես, Մավերաննահրի վերաբերյալ
իր հետազոտություններում արաբական աղբյուրներից բերում է տեղեկու-
թյուններ, որոնք շատ կետերում համընկնում են Ղեոնգի տեղեկություն-
ներինէ Մավերաննահր ում արաբական նվաճումների պատմությունը անելիմ
Բարտոլդը (Bartold) գլխավոր ռազմական իրադարձությունը համարում Է Վլիթ ամի-
րայի փոխարքա Քուտեյբի իբն Մուսլիմայի արշավանքները(*37) և վերջին ի а
կողմից 712 թ. Սամարղանգի գրավումը։(*38) Ուսումնասիրվող շրջանում Բար-
տոլգր ցույց Է տալիս պաշտամունքային շատ վայրեր, այգ թվում նաև մար-
գարեի այն 2700 ուղեկիցների գերեզմանը, որոնք ընկել են Հանհավա տների»
դեմ մղած մարտում(*39) Բարտոլդը (Bartold) նշում Է, որ տեղական ցեղերը ուժեղ գի-
մ ագրություն են ցույց տվել արաբներին, ստիպելով նրանց ռազմ ական ամ-
րություններ ստեղծել հատկապես Մավերաննահրի հարավ-ա րևմ տ յան մա-
սում, ուր Բուխարան ու Սամարղանգն են։(*40)

Barthold

Turkestan

Qutayba ben Muslim

 

Bukhara

 

 

mawarannahrSamarkand

IV
Իմանալով ճեների զբաղեցրած տարածությունը, դժվար չէ պարզել նաև
այն, թե ովքեր էին ճեները, մանավանդ երբ դրա համար ավելի որոշակի
ապացույցներ կան։ Այդ ապացույցներից առաջինը հենց նրանց թագավորին
տրվող պատվանունն է
ճ
ճենբակուր
ճ
(Гորպէս ասի ի նոցա լեզուն պատիւ թա-
գաւորութեան»^։ Այս ճ են բա կուր բառը ևս բավականաչափ հետաքրքրել է
գիտնականներին, որոնք միահամուռ կերպով այն բացատրում են որպես
թյուրքական լեզվախմբին պատկանող քՅ§;քԼՄ չին ար են ТэеП-^е «արեգա-
կի որդի» բառի թարգմանության հայացված ձև^։ Թյուրքական ծագում ունի
d'origine turque
-
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ւ Փ Ք Օ Ֆ -
ա բ գ դ ե զ է ը թ ժ ի լ խ ծ կ հ ձ ղ ճ մ յ ն շ ո չ պ ջ ռ ս վ տ ր ց ւ փ ք օ և ֆ
։ « » *
А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я І Ї Ў
а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я і ї ў
Recherches
iconographiques
et présentation :
Nil Agopoff
-
à compléter
Pr Sevazian - p.203 - p.204 - p.205 - p.206 - p.207 - p.208 - p.209 - p.210 - p.211 - p.212
-
-