-

Page.208
Movses Khorenatsi
Mappemonde arménienne imprimée à Amsterdam en 1695
-
en préparation
-
ՊԲՀ - 1976-IV . pp. 203-212
Սվազյան, Հ. Ս. (1976) Ճեները և «Ճենաց աշխարհը» ըստ հայկական աղբյուրների.

Biographie de l'auteur de cet article, l' historien Henrik S. Sevazian : Հենրիկ Սուրենի Սվազյան
Lecture et annotation des pages prévues pour conférence ou traduction ultérieures
-
Les "Djèns" et le "Djènats Achkharh" (le Monde des Djèns) dans les sources arméniennes (V-XIII siècles)
-
Pr Sevazian - p.203 - p.204 - p.205 - p.206 - p.207 - p.208 - p.209 - p.210 - p.211 - p.212
-
-
-

Page 208
-

Références bibliographiques

- 30/ «Աշխարհացոյց Մովսեսի Խորենացւոյ», Վենետիկ, 1881, էջ 46։ - Moïse de Khorène - quelle page en français?

- 31/ Նույն տեղում, Էջ 42։ - Moïse de Khorène -

- 32/ Աստվաձաշնչի մեկնաբանները Ամու-Դարյան (Amou Daria) նույնացնում Էին Ջայհունին։ Այն հայտնի Է նաև հին հունական Oքսուս և հին արիական Վախշ անուններով (տե՛ս В. В. Бартольд, Сочинения, т. I, М., 1963, Էջ 115)։ - В. В. Бартольд (1869-1930) - Vassili Vladimirovitch Bartold -

- 33/ «Энциклопедический словарь», т. Ia, Էջ 676։


Venise 1881
-

-
Lecture des paragraphes par page et début d'annotations par paragraphe (I, II, III, IV, V, VI, etc.)
Corrections prévues des textes transcrits
-
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ւ Փ Ք Օ Ֆ -
ա բ գ դ ե զ է ը թ ժ ի լ խ ծ կ հ ձ ղ ճ մ յ ն շ ո չ պ ջ ռ ս վ տ ր ց ւ փ ք օ և ֆ
։ « » *
А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я І Ї Ў
а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я і ї ў
-
I

Սկիւթիոյ. սահմանի նովաւ ի մտից, իսկ ի հիւսիսոյ եւ յելից՛ Անծանօթ ե բ ֊
կըրաւ. եւ ի հարաւոյ՛ Հնդկօք եւ Սիւնեցոց աշխարհօք. եւ է ճենաստան րն-
դարձակ դաշտս բնակեալ ազգս քսանեւինն, յորոց մին մարդակերք, առ Ան-
ծանօթ երկրաւ։ Ունի լերինս վեց. եւ լինի անդ դարիճենիկ եւ կասիմոն, և /г
Կասիա լեռն է, եւ սկիւթիկոն՝ որ է ատրագոյն ինքնեղ, եւ ունի հրէշ եւ մուշկդ
եւ շիրամարգ շատ, եւ այլ հաւս պիտանիս, եւ քրքումս անբաւս, մինչ զի հե-
ծեալ ոք ի սպիտակ զերգակ ձիով, սպիտակ բազէիւ երթեալ յորս
ճ
դառնայ
դեղնացեալ ամենեւին։ Լինի ապրիշում շատ եւ ազնիւ քան զամենայն երկիր.
վասն որոյ բնակիչք երկրին արուեստաւորք կերպասագործք ընչաւէտք, յորոց
արքայն ճեն բա կուր նստի ի քաղաքին Սիւռայ
ճ
որ է ի հարաւային արևելեայ
ծայրի աշխարհինյ)
(*30)
* Սրան հաջորդում է արդեն Ս ինէացւոց երկրի նկարա-
գրոլթյունր, որը, ինչպես ասացինք, կարող է հենց Չինաստանը լինել
 
II
Այս տեղեկությունը մեզ հնարավորություն է տալիս ՛ձեների երկիրը փընտ-
րել Ս կիւթիայից արևելք, իսկ վերջինս տարածվում էր Բալկաններից մինչև
Կասպից ծովի հարավը՝ ձգվելով արևելյան ափի երկարությամբ^
(*31)
, արևմուտ-
քում հարևան ունենալով Ս կյութիա յին։ ճեն երի երկրից հարավ ր նկած էր
Հնդկաստան՛ը։
 
III
ճեն երի երկրի մասին (ГԱշխարհացոյցի» ընձեռած այս աղոտ պատ-
կերացումը ավելի որոշակի է դառնում 'Հևոնդի հայտնած տեղեկութ յո ւննե֊
րով։ Այդ տեղեկությունների համաձայն արաբ զորավար Մ ահ մեգը, դուրս գա-
լով Ղամա սկոսի կողմ երից, շարժվում է դեպի արևելք, անցնում է Ասորեստա-
նր, Պարսից աշխարհը, վերջինիս արևելյան ամենահեռավոր նահանգը՝ հո-
րա սանը, հայտնվում է ((ի մասն ինչ ճենաց աշխարհին», բանակ խփում այն-
տեղ գտնվող Բոտիս կոչվող գետի ափին ու սկսում բանակցությունն երր ճե-
նաց թագավորի հետ։ Նշանակում է ճենաց երկիրը պետք է գտնվեր ան մ ի-
ջասլես հո րա и ան ի ց հետո, սահմանակցեր նրան հարավ-արևմուտքից և տա-
րածվեր դեպի արևելք, իր տարածքում ունենալով «հղորագոյն» մի գետ, որին
պատմիչը Բոտիս է անվանում և որի ափերին էլ ծավալվում են հիմնական
դեպքերը։
 
IV
Խհորասան ից հետո դեպի արևելք ընկած ողջ տարածության վրա բացի
Ամու-Դարյայից չկա մի ուրիշ այնպիսի գետ, որին կարելի լիներ կոչել «հզո-
րագոյն))։ Որ իրոք նշված անունը վերաբերում է Ամու-Ղարյա գետին ցույց
է տալիս նաև Սեբեոսի հհՊատմության» մեջ նրան տրված Վեհռոտ անունը,
որր պահլավերեն հենց նշանակում է Վեհ կամ Մեծ դետ ( = հղորագույն
դետ (*32) , Ասենք, որ նույն գետը չինարեն անվանվել է Պ ո տ սու կամ Փատսու (*33)
, որը համահնչուն է Ղևոնդի հիշատակած Բոտիս անվան հետ։
 
V
Այսպիսով ճենաց երկիրը պետք է տարածված լիներ Պ արս կա и տան ի
ա
րևելյան սահմաններից ոչ շատ հեռու հոսող Ամու-Դարյա գետի ափերին:
Դրա անուղղակի վկայությունն է նաև Սեբեոսի այն հաղորդում ը, ըստ որի
Մամիկն ու Կռնակը ճենաց աշխարհից փախչելիս նախ ապաստանում են
 
-
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ւ Փ Ք Օ Ֆ -
ա բ գ դ ե զ է ը թ ժ ի լ խ ծ կ հ ձ ղ ճ մ յ ն շ ո չ պ ջ ռ ս վ տ ր ց ւ փ ք օ և ֆ
։ « » *
А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я І Ї Ў
а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я і ї ў
Recherches
iconographiques
et présentation :
Nil Agopoff
-
à compléter
Pr Sevazian - p.203 - p.204 - p.205 - p.206 - p.207 - p.208 - p.209 - p.210 - p.211 - p.212
-

Le voyage de Hayton jusqu' en Mongolie >>

-