-


-
en préparation
-
ՊԲՀ - 1976-IV . pp. 203-212
Սվազյան, Հ. Ս. (1976) Ճեները և «Ճենաց աշխարհը» ըստ հայկական աղբյուրների.

Biographie de l'auteur de cet article, l' historien Henrik S. Sevazian : Հենրիկ Սուրենի Սվազյան
Lecture et annotation des pages prévues pour conférence ou traduction ultérieures
-
Les "Djèns" et le "Djènats Achkharh" (le Monde des Djèns) dans les sources arméniennes (V-XIII siècles)
-
Pr Sevazian - p.203 - p.204 - p.205 - p.206 - p.207 - p.208 - p.209 - p.210 - p.211 - p.212
-
-
-

Page 206
-

Références bibliographiques

- 15/ Խորենացի , Էջ 221։ - Moïse de Khorène -
- 16/ Նույն տեղում, Էջ 222։ - Moïse de Khorène -
- 17/ Սեբեոս, Էջ 12։ - Sébéos -
- 18/ Ղևոնդ, Էջ 39։ Ասողիկ, Էջ 127։ - Ghévond - Asoghik (Stépanos Taronetsi , Étienne de Taron)
- 19/ Н. Адонц, Армения в эпоху Юстиниана, Ереван, 1971, Էջ 403։ Ինքը Ն. Ադոնցն Էլ հակված Է այդպես մտածելու։ Ընդունելով, որ ճեների երկիրը «Պարսկաստանից արևելք՝ Բահլից հետո ընկած երկրներից մեկն Է, այսինքն Չինաստանը (՞ - Հ. Ս.)», այնուամենայնիվ այն դիտողությունն է անում, թե «Մամիկոյանների տոհմական հատկությունը, բուռն կրակոտությունը և առանձնահատուկ քաջությունը նրանց ավելի շուտ մերձեցնում Է դեռևս VI դարում իրենց ռազմատենչությամբ աչքի ընկնող ճաների (цанны) հետ, քան հեզաբարո չինացիների» (տե՛ս նշվ. աշխ., Էշ 403-404)։ - Никола́й Гео́ргиевич Адонц (1871-1942) - Nicholas Adontz -
- 20/ «История Халифов вардапета Гевонда писателя VIII века », пер. К. Патканяна, СПб., 1862, Էջ 142, ծան. 105» «Армянская география VII века по Р. X. (приписывающаяся Моисею Хоренскому)», текст и перевод с присовокуплением карт и объяснительных примечаний издал К. П. Патканов, СПб., 1877, Էջ 82, ծան. 207 - Ghévond - Патканов ( Патканя́н 1833-1889) - Kerope Petrovich Patkanov (Patkanjan) -
- 21/ К. Патканов , О месте занимаемом армянским языком в кругу индо-европейских, «Известия Кавказского отдела императорского русского географического общества», т. VI, Тифлис, 1879-1881, Էջ 47, - Патканов ( Патканя́н 1833-1889) - Kerope Petrovich Patkanov (Patkanjan) -
- 22/ Նույն տեղում - Патканов ( Патканя́н 1833-1889) - Kerope Petrovich Patkanov (Patkanjan) -

Nicholas Adontz
1871-1942Kerope Patkanov
1833-1889

-

Adontz
-

-
Lecture des paragraphes par page et début d'annotations par paragraphe (I, II, III, IV, V, VI, etc.)
Corrections prévues des textes transcrits
-
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ւ Փ Ք Օ Ֆ -
ա բ գ դ ե զ է ը թ ժ ի լ խ ծ կ հ ձ ղ ճ մ յ ն շ ո չ պ ջ ռ ս վ տ ր ց ւ փ ք օ և ֆ
։ « » *
А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я І Ї Ў
а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я і ї ў
-
I
ընկած արևելյան տիպի մի թագավորություն, իր նախարարական սիստեմով
ու զինվորական բռնապետական՛ կառավարական ապարատով։ Պետք է, որ
այդ թագավորությունը բավականին ուժեղ ու ազդեցիկ լիներ, քանի որ նրսբ
մասին պատմիչը գրում է (Гքաջատոհմիկ և գլխաւոր(Гամենայն հիւսիսակա-
նաց ազգաց առաջինը^
(*15)
և այլն։ Նրանց թագավորը, որ կոչվում էր ճենբա֊
կուր (Гորպէս ասի ի նոցա լեզուն պատիւ թագաւորութեան (*16)
, III դարում
հանդես է եկել հաշտարար միջնորդի դերում այնպիսի հզոր պետությունների
միջևу ինչպիսիք այդ ժամանակ Հայաստանն ու Պարսկաստանն էին, ունեցել
է դիվանագիտական հարաբերություններу դեսպաններ ուղարկելով հայոց թա֊
գավորի մոտ^
(*17)
ու, հավանաբար, նաև ընդունելով։ ճենաց թագավորությունը՝
ունեցել է քառասուն հազարանոց բանակ, ուր գերակշռել է հեծելազորը և այն
էլ ընտիր ու կուռ սպառազինությամբ (*18)
 
II
ճեները սկզբնական շրջանում նույնացվել են. հայ պատմագրության մեջ
հիշատակվող ճաներին,(*19) իսկ հետագայումճ
չինացիների հետէ Հայ մատենա-
գիրների գործերի ուսումնասիրությամբ զբաղված համ ար յա բոլոր գիտնա-
կաններն Էլ չեն կասկածել, որ հայկական աղբ յուրն երի ՛ճեները չինացիներն
են, միշտ ու ամենուր «ճեներ» և ((ճենաиտան)) բառերը ծանոթագրելով կամ
թարգմանելով որպես «չինացիներ)) և «Չինաստան»։ Սակայն եղել են առան-
ձին գիտնականներ, որոնք կասկածի տակ են առել այդ տեսությունը։ Դրան֊
ցից առաջինը Ք. Պատկանյանն Էր, որը հակառակ նախկինում հայտնած իր
կարծիքի (որ ճեները նույն չինացիներն են) (*20) անցած դարի 70-ական թթ*
վերջին գրում Էր, թե ((հայ պատմիչների
ճ
IV դարում Հայաստան գաղթած
ճեները ոչ մի դեպքում չեն եղել իսկական չինացիներ, ինչպես սովորաբար
մեկնաբանում են այդ անվանումըя
(*21)
։ Ք, Պատկանյանը նշում Է նաև, որ այդ
ճեները Հայաստան են գաղթել Ամու-Դարյայի ափերից
(*22)
։ ձեների չինացիներ
լինելու հանգամանքը ժխտում Էր նաև հայագետ Հանես Սկոլդը, ցույց տալով
նաև, որ նման հասկացողությունը միջին պարսկերեն ի ազդեցության հետևանք
 
-
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ւ Փ Ք Օ Ֆ -
ա բ գ դ ե զ է ը թ ժ ի լ խ ծ կ հ ձ ղ ճ մ յ ն շ ո չ պ ջ ռ ս վ տ ր ց ւ փ ք օ և ֆ
։ « » *
А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я І Ї Ў
а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я і ї ў
Recherches
iconographiques
et présentation :
Nil Agopoff
-
à compléter
Pr Sevazian - p.203 - p.204 - p.205 - p.206 - p.207 - p.208 - p.209 - p.210 - p.211 - p.212

-
-