-

Page.212

L'historien Movses Khorénatsi
Zoom sur la carte en Pdf en Gallica
-
en préparation
-
ՊԲՀ - 1976-IV . pp. 203-212
Սվազյան, Հ. Ս. (1976) Ճեները և «Ճենաց աշխարհը» ըստ հայկական աղբյուրների.

Biographie de l'auteur de cet article, l' historien Henrik S. Avazian : Հենրիկ Սուրենի Սվազյան
Lecture et annotation des pages prévues pour conférence ou traduction ultérieures
-
Les "Djèns" et le "Djènats Achkharh" (le Monde des Djèns) dans les sources arméniennes (V-XIII siècles)
-
Pr Sevazian - p.203 - p.204 - p.205 - p.206 - p.207 - p.208 - p.209 - p.210 - p.211 - p.212
-

-

Boliss 1750

Stépanos Orbélian s'établit plus tard au monastère de Tatev -  Il fut enterré dans le mausolée familial du monastère de Noravank.


Monastère de Tatev

-

Page 212
-

Références bibliographiques

- 55/ Ասողիկ, էջ 328, ծան. 48։ - Asoghik (Stépanos Taronetsi , Étienne de Taron)

- 56/ «Պատմութիւն նահանգին Սիսական, արարեալ Ստեփաննոսի Օրբէլեան արքեպիսկոպոսի Սիւնեաց», Թիֆլիս, 1910, էջ 372 - Stépanos (ou Étienne) Orbélian -

- 57/ Նույն տեղում, էշ 369-373, 380, 386-389

-
-

-
Lecture des paragraphes par page et début d'annotations par paragraphe (I, II, III, IV, V, VI, etc.)
Corrections prévues des textes transcrits
-
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ւ Փ Ք Օ Ֆ -
ա բ գ դ ե զ է ը թ ժ ի լ խ ծ կ հ ձ ղ ճ մ յ ն շ ո չ պ ջ ռ ս վ տ ր ց ւ փ ք օ և ֆ
։ « » *
А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я І Ї Ў
а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я і ї ў
-
I

լերանցն Կովկասյււ տիրէին ի վերայ Մազքթաց»։(*55) Եվ, վերջապես, արդյո՞ք
պատահականությունն է ստիպել Սիմեոն Ապարան ցուն XVI դարում գրելու
<ՀՎիպասանութիւն սակս Պ ա հ լ ա ւ ո ւ ն ե ս ւ ցն զ ա ր մ ի եւ Մամիկոնեան ց ն ս հ ւ փ » (*56)
(ընդգծումը մերն է— Հ. Ս.), ուր Գրիգոր Լուսավորլի տոհմական պատմու-
թյանը զուգահեռ տրված է նաև Մամիկոն յանների պատմությունը
 
II
Մամիկոնյսւնների մասին եղած զրույցները լի են այնպիսի մանրամաս..
նություններով, որոնք, ըստ երևույթին, հորինված են մեր պատմիչների
կողմից։ Նրանց սերելով հեռավոր ու այդ պատճառով էլ խորհրդավոր ճե~
ներից, Մամիկոնյանների ջատագովները ձգտել են էլ ավելի մեծարել և
ամրապնդել նրանց առանց այդ էլ բարձր դիրքը* ավելի բարձրացնել
նրանց ազդեցությունը երկրի քաղաքական կյանքում։ Որպես ապացույց կա-
րող է ծառայել Ստ. Օրբելյանի այն հաղորդումը, որ Օրբելյանների նախ-
նիները, մինչև Հայաստանում վերջնականապես հաստատվելը, Վրաստան են
փախել ճենաց աշխարհից։ Օգտվելով վրաց ժամանակագիրներից, (Հզոր
Քարթ լի и ցխորեբայ կոչենք (*57) Սյունյաց երկրի պատմիչը նույն դույներով
ու, մոտավորապես, նույն դրդապատճառներով իր նախնիներին բերում է
ճենաց աշխարհից Վրաստան, ուր նրանք կարճ ժամանակում հասնում են
քաղաքական մեծ իշխանության և, Մամիկոնյանների նման, իրենց ձեռքն
են վերցնում երկրի ղինված ուժերի գլխավոր հրամանատարությունը սպա-
րապետությունը, դժվարին պահերին միշտ մն ալով գահին ու թա գավորին
հավատարիմհատկություններ, որոնք, ինչպես հայտնի է, հենց Մամիկոնյանների առանձնաշնորհներն են համարվել։ (*57)
 
-
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ւ Փ Ք Օ Ֆ -
ա բ գ դ ե զ է ը թ ժ ի լ խ ծ կ հ ձ ղ ճ մ յ ն շ ո չ պ ջ ռ ս վ տ ր ց ւ փ ք օ և ֆ
։ « » *
А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я І Ї Ў
а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я і ї ў
Recherches iconographiques
et présentation
Nil Agopoff (Berlin)
-
à compléter
Pr Sevazian - p.203 - p.204 - p.205 - p.206 - p.207 - p.208 - p.209 - p.210 - p.211 - p.212
-
-