International
GlobalArmenianHeritage - ADIC.France
Last up dated
December 12 2009


_ Pages in Armenian > Arab Pages in Armenian _
Հայ-Արաբ էջեր հայերէն լեզուով

Ch.II Armenology & Arabic Studies - Հայագիտութիւն

 • Les pays et les peuples du Proche et Moyen Orient, Tome VI : Les pays arabes Institut des Etudes orientales, (416 pages), Erévan 1974 - Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ. արաբական երկրներ

 • Պատմաբանասիրական հանդես :
  -
  Սարգսյան, Հ. and Չուլջյան, Ս., «Ընդարձակ բառարան Արաբերեն-Հայերեն». 1962-I, pp.275-276. . Dictionnaire Arabe-Arménien publié à Beyrouth en 1959 :  

  - Հովհաննիսյան, Նիկոլայ, Տիգրան Մեծը և Հայկական կայսրությունը արաբական ժամանակակից պատմագիտության մեջ. 2007-II . pp.55-71. ISSN 0135-0536 Tigran the Great and the Armenian Empire in the Contemporary Arab Historiography Since mid-20th century Arab historians in Lebanon, Syria, Egypt, Iraq and Palestine had published several monographic studies and scientific articles, relating to the history of Armenia and Arab-Armenian historical, political and cultural relations.

 • "Encyclopedia arabica", Red. F. Boustany, Tome I, Beyrouth 1956 Analyse en arménien de l'arabisant Aram Der Ghévontian (Institut des Etudes orientales, Erévan) - Bibliographie de Ter-Ghevontian . Արամ Տեր-Ղևոնդյանի ծանոթագրությունները հայ-արաբական պատմական և մշակութային հարաբերությունների վերաբերյալ

Ch.IV Diaspora - Սփիւռքահայութեան կեանք

Ch.V Culture - Հայ մշակոյթ և արուեստ

Ch.VI History - Պատմութիւն
Armenian-Arab Historical Relations By Countries Pr. A.G. Aprahamian
Համառոտ ուրվագիծ Հայ գաղթավայրերի պատմություն

Ch.VII Armenia - Հայատան(ներ)

Ch.VIII Foreign Relations of Armenia -

 • ²ñÇý ÚáõÝáõëáí. ²ñÇý ÚáõÝáõëáí. ²ñ³µ³Ï³Ý ³ß˳ñÑÁ ·ñ»Ã» ѳۻñÇ ÏáÕÙÝ ¿ :
  Arif Yunusov: Arab World Practically Backs Armenians
  - Arif Yunusov : Osteuropa-Institut (Berlin) -
  - ²ñ³µ³Ï³Ý ³ß˳ñÑÁ ·ñ»Ã» ѳۻñÇ ÏáÕÙÝ ¿, ѳÛï³ñ³ñ»É ¿ ʳճÕáõÃÛ³Ý »õ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõïÇ ÏáÝýÉÇÏïáÉá·Ç³ÛÇ µ³ÅÝÇ Õ»Ï³í³ñ ²ñÇý ÚáõÝáõëáíÁ: §²ÝÏ»ÕÍ ÉÇÝ»Ýù: ÜáõÛÝ Èǵ³Ý³ÝÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ë÷ÛáõéùÁ ³ÏïÇíáñ»Ý å³ßïå³ÝáõÙ ¿ ÝáõÛÝ §Ð»½µáÉɳÑÇݦ, »õ ¹³ ³ÛÝù³Ý ¿É Ù»Í ·³ÕïÝÇù ã¿: » Æñ³ÝÁ Ù»±½ ¿ û·ÝáõÙ Ô³ñ³µ³ÕÛ³Ý Ñ³ñóáõÙ: àã, ÙdzÛÝ Æñ³ÝÇ û·ÝáõÃÛ³Ý ßÝáñÑÇí г۳ëï³ÝÁ ϳñáÕ³ó»É ¿ ¹ÇÙ³Ý³É ïÝï»ë³Ï³Ý ËݹÇñÝ»ñÇÝ: ºí áã ÙdzÛÝ ïÝï»ë³Ï³Ý¦,- åݹáõÙ ¿ ³¹ñµ»ç³ÝóÇ ù³Õ³ù³·»ïÁ: ²ñÇý ÚáõÝáõëáíÝ Áݹ·Í»É ¿, áñ Æëñ³Û»ÉÁ û·Ý»É ¿ »õ ß³ñáõݳÏáõÙ ¿ û·Ý»É ²¹ñµ»ç³ÝÇÝ µ³Ý³ÏÇ »õ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý Ñ³ñóáõÙ: §ÆëÏ Ññ»³Ï³Ý ÉáµµÇÇ ¹»ñÇ Ù³ëÇÝ Ù»Ýù ³ñ¹»Ý Ùáé³ó»±É »Ýù: ²Û¹ å³ï׳éáí Æëñ³Û»ÉÇ ¹»Ù ÑÝãáÕ ùÝݳñ¹³ïáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ¿ é³óÇáÝ³É »õ ϳéáõóáÕ³Ï³Ý µÝáõÛÃÏñǦ,- ³ë»É ¿ ݳ:
  - Net/ Arab world practically backs Armenians, stated Head of the Department of Conflictology of the Institute for Peace and Democracy, political scientist Arif Yunusov. «Let us be frank. In Lebanon the Armenian Diaspora actively supports Hezbollah and it is not a big secret. Or does Iran help us in the Karabakh issue? No, it does not: only owing to Iranian assistance Armenia could endure economic problems. And not only economic ones,» the Azeri political scientist stated.
  Yunusov underscored that Israel helped and continues helping Azerbaijan to strengthen army and economy. «Did we forget about the role of the Jewish lobby? Thus, criticism aimed against Israel should be rational and constructive,» he said.
  - En pratique, le monde arabe soutient les Arméniens, a affirmé le chef du département d'études des conflits de l'institut pour la paix et la démocratie, le politologue Arif Yunusov. «Soyons clair. Au Liban, la diaspora arménienne soutient activement le Hezbollah et ce n'est un secret pour personne. Et est-ce que l'Iran nous aide dans la question du Karabagh? Non, évidemment. Ce n'est que grâce à l'assistance iranienne que l'Arménie a pu endurer ses problèmes économiques. Et pas seulement économiques.» a ajouté le politologue azeri.
  Yunusov a souligné que Israël a aidé et continue d'aider l'Azerbaïdjan à renforcer son armée et son économie. «Avons nous oublier le rôle du lobby juif? EN conséquence toute critique à l'endroit d'Israël se doit d'être rationnelle et constructive», a-t-il dit.

Ch.IX Genocide - 1915 ցեղասբանութիւն և կուսակցական-mediatic sequences

Ch.X Memories, Collective Uncounscious And 1915

Ch.XI Religion : Islam-Christian Dialogue - Կրօնք(ներ) և Աստուածաբանութիւն(ներ)

_Islam-Christian Dialogue in Aleppo September 1999

Հայերէն գրել : How To Write In Armenian On The Net -
Automatic Translations of Web Pages :
Google
- English-Armenian - English-Russian - Alta Vista -
Systran - Langenberg - Prompt
Armenian-Arab Chapters in English [(Home)]
[(I)] - [(II)] - [(III)] - [(IV)] - [(V)] - [(VI)] - [(VII)] - [(VIII)] - [(IX)] - [(X)] - [(XI)]
Chapitres arméno-arabisants en français [(Accueil)]
[(I)] - [(II)] - [(III)] - [(IV)] - [(V)] - [(VI)] - [(VII)] - [(VIII)] - [(IX)] - [(X)] - [(XI)]
Armenian-Arab Chapters in Arabic Home Page

-
-